Regulamin

Regulamin Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 w Krakowie

I. Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki mieszkańców Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 w Krakowie.
 2. Regulamin zatwierdza dyrektor bursy po konsultacji z Radą Pedagogiczną i Samorządem Młodzieży.
 3. Mieszkańcy bursy zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad.

II.Prawa mieszkańca Bursy

Wychowanek ma prawo do:

 1. Uzyskania pełnej opieki wychowawczej oraz optymalnych warunków do nauki i wypoczynku.
 2. Zwracania się z wszelkimi problemami do wychowawców i dyrektora bursy i otrzymania pomocy w sprawach osobistych oraz dotyczących nauki i pobytu w bursie.
 3. Uczestniczenia w życiu kulturalnym, sportowym i społecznym bursy.
 4. Wybierania i bycia wybieranym do samorządu (Młodzieżowej Rady Bursy).
 5. Estetycznego urządzenia swojego pokoju w porozumieniu z wychowawcą i współmieszkańcami.
 6. Przyjmowanie w swoim pokoju o każdej porze dnia rodziców lub opiekunów prawnych, a znajomych jedynie za zgodą wychowawcy, w pokoju lub wyznaczonym miejscu, w określonych godzinach.
 7. Wyjścia z bursy i wyjazdów do domu, po uprzednim powiadomieniu wychowawcy i uzyskaniu zgody.

III. Obowiązki Mieszkańca Bursy

Wychowanek jest zobowiązany do:

 1. Przestrzegania postanowień dotyczących:
 • utrzymywania porządku w pokoju i w pomieszczeniach wspólnego użytku (stołówka, świetlica, łazienka, ubikacja, itp.);
 • utrzymywania higieny osobistej;
 • terminu odpłatności za mieszkanie i wyżywienie;
 • wyjść pozaszkolnych i zwolnień do domu.
 1. Przestrzegania godzin powrotu do bursy (uczniowie klas I do godz. 21′, pozostali do godz. 22″).
 2. Przestrzegania rozkładu dnia (pory posiłków, ciszy nocnej itp.).
 3. Jak najlepszego wykorzystania czasu do nauki.
 4. Korzystania z wyżywienia organizowanego przez bursę.
 5. Ponoszenia odpowiedzialności za sprzęt i urządzenia wspólnego użytkowania w bursie, zgłaszania wszelkich zauważonych awarii i usterek oraz ponoszenia kosztów związanych ze zniszczonym czy uszkodzonym przez siebie sprzętem, będącym własnością bursy.
 6. Uczestniczenia w zebraniach swojej grupy i ogólnych zebraniach mieszkańców.
 7. Przestrzegania zasad zdrowego trybu życia, tak by nie szkodzić współmieszkańcom oraz zgłaszania wszelkich objawów chorobowych i wypadków do wychowawcy.
 8. Przestrzegania innych, wewnętrznych regulaminów bursy (tj. Regulaminu Biblioteki, Konkursu Czystości itp.).
 9. Przestrzegania przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych.
 10. Dostosowania się do bieżących rozporządzeń dyrektora bursy i poleceń.

Wychowanek respektuje takie zasady etyki jak:

 • okazywanie szacunku wszystkim pracownikom i wszystkim mieszkańcom;
 • przeciwstawianie się przejawom brutalności  i niewłaściwego, wulgarnego zachowania mieszkańców bursy;
 • szanowanie poglądów, przekonań religijnych i politycznych innych osób.

IV.Młodzieży mieszkającej w bursie zakazuje się:

 1. Stosowania fizycznej i psychicznej przemocy wobec innych mieszkańców bursy.
 2. Palenia oraz posiadania tytoniu na terenie bursy. Dotyczy także e-papierosów.
 3. Zażywania oraz posiadania narkotyków.
 4. Spożywania oraz posiadania napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz przebywania w bursie w stanie wskazującym na ich spożycie.
 5. Przywłaszczania cudzej własności.
 6. Niszczenia i dewastacji mienia bursy.
 7. Wynoszenia naczyń ze stołówki.
 8. Zakłócania ciszy nocnej.
 9. Przebywania w nieswoim pokoju po godzinie 22°° i przyjmowanie osób spoza swojego pokoju po godz. 22°° .
 10. 0puszczania bursy bez zgody wychowawcy i wychodzenia przez okno.
 11. Zamykania pokoju, jeżeli ktokolwiek w nim przebywa.

V. Nagrody i wyróżnienia

 1. Pochwała wobec grupy lub wszystkich mieszkańców bursy.
 2. Nagroda rzeczowa na końcu roku szkolnego.
 3. List pochwalny do rodziców.

VI. Kary za nieprzestrzeganie zasad regulaminu

 1. Upomnienie wychowawcy z wpisem do dokumentacji wychowawczej.
 2. Nagana dyrektora bursy.
 3. Powiadomienie i wezwanie rodziców lub opiekunów oraz zawiadomienie wychowawcy klasy.
 4. Pobyt warunkowy w oparciu o zawarty kontrakt.
 5. Utrata miejsca zamieszkania w bursie.

Wychowanek traci prawo do mieszkania w bursie:

 • gdy systematycznie narusza zasady współżycia społecznego i nie stosuje się do regulaminu obowiązującego w bursie;
 • gdy przestaje być uczniem szkoły.

VII. Młodzieżowa Rada Bursy

Młodzieżowa Rada Bursy jest organem przedstawicielskim wybieranym w demokratycznie przeprowadzonych wyborach. Przedstawiciele MRB mają prawo i obowiązek zgłaszać wychowawcom i dyrektorowi bursy wszelkie uwagi i prośby mieszkańców (włącznie z poręczeniami).

Na zaproszenie dyrektora przedstawiciel MRB może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.