Rekrutacja

Zasady rekrutacji

do Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3

w Krakowie

w roku szkolnym 2021/2022

 

 1. Termin składania deklaracji o kontynuacji zamieszkania w bursie w roku szkolnym 2021/2022:
  17.05.2021 r. do 30.06.2021 r. (dotyczy uczniów aktualnie mieszkających w bursie). Nie złożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca.
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych: 30.06.2021 r.
 1. Termin postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do bursy po raz pierwszy: 01.07.2021 r. – 05.08.2021 r. w tym:
  • składanie dokumentów:  01.07.2021 r. – 03.08.2021 r. [Sekretariat czynny w godzinach 8.00 – 14.30]
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do procesu rekrutacji (czyli osób, które złożyły pełną dokumentację wraz z zaświadczeniem o przyjęciu do szkoły) oraz niezakwalifikowanych do tego procesu: 04.08.2021 r.,
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 05.08.2021 r.
 2. Termin postępowania uzupełniającego: od 16.08.2021 r. do 26.08.2021 r.
  • składanie dokumentów: od 16.08.2021 r do 24.08.2021 r.
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 25.08.2021 r.
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 26.08.2021 r.

    W przypadku dużej liczby osób z jednakową liczbą uzyskanych punktów będzie brana pod uwagę data wpływu dokumentów

 3. Zebranie rodziców jest planowane w dniu kwaterowania młodzieży tj. 31.08.2021 r. o godz. 17.00

Warunkiem zakwaterowania osoby przyjętej jest podpisanie do dnia 20.08.2021 roku przez rodzica umowy z Dyrektorem Bursy na pobyt dziecka w placówce w danym roku szkolnym

Nie podpisanie umowy jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w Bursie.

Dokumenty można wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną (bursa3@interia.pl) lub pocztą tradycyjną.

O przyjęciu do Bursy kandydat lub jego rodzice mogą dowiadywać się telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

Dokumenty obowiązujące

 Pliki należy pobrać w przeglądarce mozilla firefox

  1. Wniosek o przyjęcie do bursy wypełniony przez rodzica lub opiekuna prawnego. >>> POBIERZ <<<
  2. Kwestionariusz – informacja o wychowanku, wypełniony przez rodzica/opiekuna. >>> POBIERZ <<<
  3. Zaświadczenie o przyjęciu ucznia do szkoły, należy dostarczyć do dnia 03.08.2021. Brak zaświadczenia o przyjęciu do szkoły wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego.
  4. Deklaracja o kontynuowaniu zamieszkania w Bursie (dot. uczniów już mieszkających).>>>POBIERZ<<<

 

Kryteria rekrutacyjne wraz z punktacją:

L.P. KRYTERIA ILOŚĆ PUNKTÓW
1. Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej.
(rodzina wychowuje troje i więcej dzieci)
1
2. Kandydat ma orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności. 1
3. Jedno z rodziców ma orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności. 1
4. Oboje rodzice kandydata mają orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności. 1
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 1
6. Samotne wychowywanie kandydata. 1
7. Kandydat objęty pieczą zastępczą 1
8. Kandydat, którego rodzeństwo mieszka w bursie lub ubiega się o przyjęcie do bursy 1
9. Szczególne osiągnięcia kandydata (laureaci lub finaliści konkursów, olimpiad, turniejów), na poziomie co najmniej powiatu 1
10. Kandydat rozpoczynający naukę w klasie I  1
11. Kandydat objęty jest pomocą materialną organizacji pozarządowych 1
12. Osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 1
13. Wielodzietność rodziny kandydata* 1
14. Niepełnosprawność kandydata* 1
15. Niepełnosprawność dziecka kandydata* 1
16. Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę* 1
17. Samotne wychowanie dziecka przez kandydata* 1

    * w przypadku kandydata pełnoletniego

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata określonych kryteriów

 

 1. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
 2. Kserokopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub aktu zgonu.
 3.  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
 4. Kserokopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 5. Oświadczenie potwierdzające wielodzietność rodziny (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym w rodzinie).
 6. Informacja organizacji pozarządowej w objęciu kandydata opieką. 
 7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego osiągnięcie wychowanka (finalista konkursów, turniejów lub olimpijczyk) potwierdzone za zgodność z oryginałem. Prosimy o jeden egzemplarz.

*W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata określonych kryteriów – punkty nie będą przyznane.

 

Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej 

 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Bursy.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora Bursy odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor Bursy rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.  Na rozstrzygnięcie Dyrektora Bursy służy skarga do Sądu Administracyjnego.

 

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywanie nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z pobytu w Bursie.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Bursie przez okres roku.

NASZ ADRES:
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3
31-450 KRAKÓW
ul. Ułanów 21a
e-mail: bursa3@interia.pl

Na wszystkie Wasze pytania chętnie odpowiemy. Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. (12) 411 64 39.